Erik Andersson
SKUNKE
Inventering av ladugårdsbeståndet
i Hemsjö socken, Kullings härad, Västergötland

VARFÖR JAG TALAR
SKUNKEN I LITTERATUREN
SKUNKECENTRUM HEMSJÖ
SPEGELREFLEXKAMERAN
NÅGOT OM NAMN
SCHEMATISK KARTA ÖVER HEMSJÖ SOCKEN MED BILDER
HEMÅT
KOLOFON

Om man har en karta måste man också ha namn. Naturligtvis har alla
ställen namn, många namn, men de är inte alldeles lätta att få fram. De är
av fyra olika kategorier:
      1. Fastighetsbeteckningen. Det förefaller som om fastighets-
beteckningarna skapades vid tiden för laga skifte på 1820-talet.
Alla gårdar som då var självägande fick en beteckning utgående från sitt
namn. Det gäller de nio gårdarna i Hemsjö by, och det gäller även de
ensamgårdar som fanns.
      2. Traktnamn eller gårdsnamn som inte återfinns i fastighets-
beteckningen. Detta gäller gårdar på ofri mark, det vill säga arrenderade
torp, eller ställen som blivit avstyckade först efter laga skifte.
      3. Namn som är förknippade med någon brukare i historien. Oftast är
sådana namn bara någon generation gamla, men det finns exempel på
namn som traderats sedan 1600-talet. I många fall är dessa namn bara
levande hos äldre hemsjöbor, och jag misstänker att de byts ut efter hand.
Det finns emellertid en egendomlig eftersläpning här, att man tenderar att
nämna hus och gårdar efter personer som tidigare bott där, inte efter dem
som bor där nu.
      4. Namnen på de nuvarande ägarna. Dessa har jag bara förtecknat på
något enstaka ställe.
      Ett exempel: Jag har en barndomsvän som heter Roland. I
myndigheternas ögon bor han på Borragården 5:6. Bland hemsjöbor
nämns stället Åsa (som alltså måste ha börjat sin bana som torp under
Borragården). Vill man klargöra vilken av de båda gårdarna på Åsa det är
fråga om kan man säga Åsajohans. Själv skulle jag väl säga Rolles.
      Många namn har jag fått reda på genom att prata med
fastighetsägarna, och minst lika många har jag Ingrid Ohlson i Ryd att
tacka för. Hjälp har jag också fått från Arthur Andersson, Lennart
Andreasson, Gillis Karlsson och Anders Zachrisson.