Härmed tillkännages, att jag inom kort ämnar förevisa den så länge åstundade och eftertraktade evighetsmaskinen, nu arbetande i stadig och rask takt, utan bistånd av människa eller djur, fjädrar eller vikter, ånga, vind eller vatten, eller något annat synligt understöd, nu arbetande förutan någon synlig hjälp och kommer så att fortsätta i sin raska, stadiga takt så länge som något jordiskt eller lekamligt varar. Tvivla icke på mitt uppsåt, då jag kommer att undergå det straff som åläggs mig, vare det vad det vill, skulle jag försumma att hålla mitt löfte att fritt förevisa den konst vilken gäckat mänskligheten genom alla tidsåldrar; en konst jag själv har behärskat vid mitt första försök, i liten skala, med några få minuters studier och tre timmars arbete. Med denna konst, vilken ingen annan dödlig kan utföra, utmanar jag hela den kända världen, utmanar jag den att genom studier eller sinnrikhet eller skarpsinne fullgöra det jag nu har fullgjort.18:33, text på kortet: Partial View of Iowa Hospital for Insane, Clarinda, Iowa. 39935. – – – 18:34, text på kortet: Partial View, Iowa Hospital for Insane, Clarinda, Iowa 33362-C. – – – Stora versioner av bilderna här.

Lotta Lotass ::: Hemvist ::: Autor Eter 2009