Rummets gränser fastställs av järnkonstruktionens täta linjenät av tunga, fasta, grova balkar. Längs den inre randen formar pelarna en ljus allé som kantar maskinsalens bländande, glasiga, slutna vidd. Som springbrunnar, som ljuskronor, som strålande radiatorer vilar de tunga turbinerna på sina piedestaler. Det skugglösa ljuset formar en säregen atmosfär och växlar, skiftar, skimrar likmätigt deras brusande pulsar.

 

 26:44, text på kortet: Generator Room, Glen Canyon Dam, Page, Ariz. There are eight large generators at Glen Canyon Dam and each unit is capable of producing enough power to serve a city of 150,000 people. The generator room is part of the Glen Canyon Dam tour. Photo by Lowell T. Seaich. S–779. 143515 Published by Seaich Card & Souvenir Corp., Salt Lake City. – – – 26:45, text på kortet: Glen Canyon Dam, Arizona. Impressive and colorful is the dam's huge powerhouse. Here, generators of unprecedented size can produce enough electrical energy to supply more than a million homes in five surrounding states. Mammoth parts for the glistening machinery were trucked into the big room via a two mile-long service tunnel that descends through Glen Canyon's east wall from eight hundred feet above. B724 Published by Petley Studios, 4051 E. Van Buren, Phoenix, AZ. 85008. – – – Stora versioner av bilderna här.


Kraften är tingens lif; den Eviges, Eviges väsend!
Harmonien är skönhet och väl i vida Naturen.
Bägges förening är Gud! som livar snillen och hjältar;
Spänner stoftets förmåga! till stora, härskande Dygder.
Kraft utan harmoni, är strid, är fasa och jämmer.
Harmoni utan kraft, är god och oprisad vanmakt;
Medelmåttans oädla lugn. Men Bägges förening
Uttryck av Gud! i er, o höga, mäktiga själar,
Er, odödlige, Snille och hjältar! Gudomens lågor!
Han lever i edra sinnen, Utgjuter stoftet
Vitt till tusendes väl; till Världars sällhet och ära!

Thomas Thorild, ur »Femte Sången.», Passionerna. Skaldstycke (1795)Lotta Lotass ::: Kraftverk ::: Autor Eter 2009