Härskande träd: De högsta träden i ett likåldrigt bestånd. Vanligen avses träd vilkas höjd överstiger 5/6 av beståndets övre höjd.
Medhärskande träd: Träd vilka är något lägre än de högsta träden, samt har en svagare utbildad krona och inte sällan en klenare stam än dessa. Vanligen avses träd vilkas höjd är 4/6 till 5/6 av beståndets övre höjd.
Behärskade träd: Träd vilka är lägre än de härskande och medhärskande träden i ett likåldrigt bestånd. Vanligen avses träd vilkas höjd är 3/6 till 4/6 av beståndets övre höjd.
Undertryckta träd: Träd vilkas höjd understiger 3/6 av beståndets övre höjd.
Överståndare: Träd vilka förekommer glest i ett bestånd och är väsentligt äldre än beståndet i övrigt.
Underväxt: Träd vilka är väsentligt yngre och vanligen klenare och mycket lägre än huvudbeståndet.


Källa: Gunnar Schotte, Meddelanden från Statens Skogsförsöksanstalt, 1912


20:56, text på kortet: Logging Scene, near Bellingham, Wash. D. 1086 W. G. Macfarlane, Buffalo and Toronto. Printed in Germany. – Stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Redwood ::: Autor Eter 2008